Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, disiplin konseylerinin kuruluşunu, üyelerinin misyon mühletini, görüşme ve karar adabını, hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini, disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak temelleri, şuraların ve disiplin amirlerinin yetki ve sorumlulukları ile disiplin soruşturmalarına ait metot ve temelleri belirliyor.

DÜZENLEME YAPMA YETKİLERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlar hakkında uygulanacak yönetmeliğin öngördüğü düzenlemeleri yapma yetkisi, TBMM’de TBMM Başkanlık Divanına, Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında Cumhurbaşkanına, Adalet Bakanlığında Bakana, Yargıçlar ve Savcılar Heyetinde Lidere ilişkin olacak.

CUMHURBAŞKANI BÜTÜN MEMURLARIN DİSİPLİN AMİRİ

Ayrıyeten Cumhurbaşkanı tüm kamu yönetimlerinde, bakanlar bakanlık teşkilatında, üst yöneticiler başında bulundukları kamu yönetimlerinde yahut kendilerine bağlı ünitelerde, bölge müdürleri taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında, valiler taşra teşkilatı vilayet ve ilçe kuruluşlarında, belediye liderleri belediye ve bağlı kuruluşlarında, misyon şefleri yurt dışı teşkilatında vazifeli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini taşıyacak.

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkili olacak. Disiplin amirleri tarafından verilen cezaya karşı yapılan itirazın kabulü halinde disiplin amirleri, kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilecek yahut büsbütün kaldırabilecek. Disiplin amirliği yetkisi devredilemeyecek.

Kamu yönetimlerinin merkez teşkilatlarında disiplin konseyi, taşra teşkilatlarında vilayet disiplin heyeti, bölge merkezlerinde bölge disiplin şurası kurulacak.

Disiplin şurası, bir lider ve dört üye ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşacak.

Disiplin konseyleri kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifini, cezalara yapılan itirazları kıymetlendirecek, kademe ilerlemesi cezasının özlük belgesinden çıkarılması talepleri hakkında mütalaa verecek. Disiplin konseylerinin başka bir ceza tayinine yetkisi olmayacak, cezayı onaylayacak yahut reddedecek.

Ayrıyeten merkez teşkilatlarında yüksek disiplin konseyleri oluşturulacak. Yüksek disiplin heyetleri da bir lider ve dört üye ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşacak. Yüksek disiplin şuraları, amirlerin bu yoldaki isteği üzerine devlet memurluğundan çıkarma cezasını vermeye, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yapılan itirazları değerlendirmeye yetkili olacak. Farklı bir ceza veremeyecek, cezayı kabul yahut reddedecek.

SORUŞTURMA YAPILMADAN CEZA VERİLEMEYECEK

Disiplin cezası verilebilmesi için memur hakkında soruşturma açılması mecburî olacak. Soruşturma yapılmadan ceza verilemeyecek. Disiplin soruşturması, memurlar ortasından görevlendirilen muhakkik ya da teftiş, kontrol ve soruşturma yapmakla vazifeli memurlar eliyle yapılacak. Disiplin soruşturmasında birden fazla memur birlikte görevlendirilebilecek.

Disiplin soruşturmasında muhakkik görevlendirilmesi halinde muhakkik, hakkında soruşturma yapacağı memurdan hiyerarşik olarak alt düzeyde olamayacak. Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemeyecek. Savunma, soruşturma sürecinin son etabında disiplin amiri tarafından istenecek.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ait soruşturma süreci sonunda disiplin amiri, savunmayı aldıktan sonra ceza verilmesi gerektiği kanaatine varırsa soruşturma belgesini, kanaatini içeren yazı ile birlikte yüksek disiplin konseyine gönderecek. Yüksek disiplin kurulunca, memurun kelamlı yahut yazılı olarak son savunması, 657 sayılı Kanunun 129’uncu hususunda tanınmış haklardan yararlanmasına imkan sağlamak suretiyle ayrıyeten talep edilecek.

6 AYDA KARARA BAĞLANACAK

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde verilmesi gerekecek. Devlet memurluğundan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ilişkin evrak, memurun bağlı bulunduğu kamu yönetiminin yüksek disiplin heyetine tevdiinden itibaren azami 6 ay içinde bu heyetçe karara bağlanacak.

Disiplin cezası tekliflerinin disiplin konseyleri yahut yüksek disiplin heyetlerince reddedilmesi halinde, ceza vermeye yetkili amirlerce, ret kararının alındığı tarihi izleyen 15 gün içinde 657 sayılı Kanun ve Yönetmeliğe uymak kaydıyla diğer bir disiplin cezası verilebilecek.

Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 1 ay içinde disiplin soruşturması; devlet memurluğundan çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

SOMUT KANIT KURALI

Devlet memuru hakkında makul bir mevzuyu içermeyen yahut somut kanıta dayanmayan, müracaat sahibinin ismi, soyadı, imzası ve adresi bulunmayan, daha evvelce şikayet konusu yapılıp sonuçlanan konularda yeni kanıt içermeyen, akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınanlar yahut şimdi vesayet altına alınmamış olmakla birlikte bu hastalığa düçar oldukları sıhhat konseyi raporuyla belirlenenlerce verilmiş ihbar ve şikayetler sürece konulmayacak.

Ceza alan memur, uyarma ve kınama cezalarında 5 yıl, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 10 yıl geçtikten sonra atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş cezaların özlük evrakından silinmesini talep edebilecek.

Bu ortada, yönetmelik ile 1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Heyetleri ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. (AA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir